Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Affinity

Affinity tilbyr skreddersydde forsikringsløsinger med formål å øke kunder og medlemmers lojalitet ved å skape merverdier for den enkelte kunde/medlem. Et Affinity-konsept hos Willis fører til økt inntjeningspotensiale, økt konkurranseevne og forsterket varemerke for våre oppdragsgivere.

Willis Affinity kan tilby bransje- og gruppeløsninger for medlemmer i forbund og foreninger samt for bedrifter og deres kunder. I tillegg utvikler vi spesialtilpassede produktforsikringer i samarbeid med våre oppdragsgivere som et tillegg til deres kjerneprodukter.

Willis Affinity tilbyr fullservice-konsepter som skreddersys etter våre kunders unike behov. Dette innebærer ide- og konseptutvikling, megling, rådgivning, systemutvikling samt skadebehandling. På denne måten er Willis Affinity også en sterk bidragsyter i salgs- og markedsføringsprosessen.

Captives

Et Captive (eller "egenforsikringsselskap") er et forsikringsselskap som vanligvis er eiet 100% av bedriften, og som kun tegner forsikring for mor- og datterselskaper. Et Captive er derfor en strukturert metode for å finansiere egne skader. Et Captive er underlagt offentlige myndigheter og kontrollinstanser på lik linje med ethvert annet forsikringsselskap og en slik løsning passer derfor kun til bedrifter med betydelige eiendeler og/eller forsikringspremie.

Det er flere grunner til å benytte Captive:

 • kontroll med forsikringsløsning og vilkår
 • stabile forsikringspremier over tid
 • deltakelse i Norsk Naturskadepool
 • direkte tilgang til det internasjonale reassuransemarkedet
 • forbedret Cash flow

Med egne spesialister og Captive Management selskaper etablert over hele verden, kan Willis med totalinnsikt i forsikring, administrasjon og regnskapsførsel, levere et komplett Captive Management produkt for våre kunder. Vi har spesialisert oss innen finansielle og forsikringsmessige løsninger og har sofistikerte verktøy tilgjengelig. Willisgruppens ressurser og kunnskap om alle typer risikostyring, sikrer langsiktig suksess for våre kunder.

Willis kan tilby tjenester på alle nivåer, enten vi snakker om Direkte Captive, Reassuranse Captive eller Rent-a-Captive.

Energi

Meglerteamet i Willis har lang og bred erfaring med de fleste energirelaterte risikoer. Vår portefølje består i dag av selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, verft, kraftproduksjon, kraftnett og offshore undervannstjenester.

Det brede nedslagsfeltet er en bevisst strategi og gir verdifull markeds-, vilkårs- og selskapsinformasjon fra flere områder. Ved å kombinere erfaringer fra ulike fagfelt tilføres rådgivningen og forsikringsmeglingen nyttige aspekter fra flere virksomhetsområder.

Foruten å forsikre fysiske eiendeler og kontantstrømmer har vi hatt spesiell suksess med å konstruere vide ansvarsforsikringsprogrammer og å utvikle nye forsikringsmarkeder for våre kunder.

Marine og Marine Offshore

Divisjon Marine og Marine Offshore har høyt kvalifiserte forsikringsmeglere med lang erfaring med håndtering av marine forsikringsvirksomhet lokalt og internasjonalt. På de vilkår som kreves av våre kunder har vi forsikring for en betydelig andel av den norske havgående handelsflåte samt direkte fra en rekke utenlandske kunder. I tillegg er vi en av de ledende produsenter av utenlandsk forretning inn i det skandinaviske forsikringsmarkedet.

Meglerteamet i Marine og Marine Offshore arbeider som konsulenter som skreddersyr løsninger for å ivareta kundenes forsikringsbehov og krav, dvs. hva slags forsikringer de burde ta ut og på hvilke betingelser og vilkår. Videre foretar teamet innkjøp av forsikring på de mest konkurransedyktige vilkår fra førsteklasses sikkerhet i Norge og i internasjonale markeder.

Skadeavdeling

Det er en viktig del av forsikringen at krav blir betalt på riktig måte og til rett tid av garantistene. For å bistå våre kunder har vi derfor en egen skadeavdeling. Dette betyr at vi opptrer som rederiets konsulent med hensyn til hva de skal gjøre etter en hendelse. Vi gir bl.a. råd om ordlyden på spesielle klausuler i forsikringsvilkårene, hvilke elementer som skal inkluderes i den generelle konto og hvordan presentere et krav under forsikringen. På vegne av våre kunder kommuniserer og forhandler vi med de ledende garantist/adjuster i forbindelse med skadebehandling, justering og oppgjør. Vi koordinerer og tilrettelegger for innsamling av krav fra de deltagende garantistene.

Human Capital and Benefits

Rådgivning:

Willis Towers Watson har noen av markedets beste og mest erfarne rådgivere på pensjon og personforsikringsområdet. Willis har et bredt utvalg av konsepter for privat og offentlig sektor. Vi tilbyr rådgivningstjenester innen pensjon- og personforsikringer, aktuarielle analyser og konkurranseutsetting.

Pensjon

Gjennom et samarbeid med Willis vil bedriften eller kommunen kunne etablere et objektivt grunnlag for nødvendige beslutninger innenfor pensjonsområdet og få et solid underlag for å gjennomføre viktige beslutninger.

Virksomheter med ytelses-/offentlig pensjon står ovenfor store utfordringer når det kommer til den økonomiske bærekraften til pensjonsordningen. WTW har lang erfaring med å bistå i arbeidet med å analysere svakheter i virksomheters gjeldende pensjonsordning og finne løsninger på disse. WTW vurderer og analyserer blant annet:

 1. Prognoser på utviklingen i kostnader.
 2. Analyser av økonomiske konsekvenser ved overgang fra ytelses-/offentlig pensjon til annen tjenestepensjon for både bedrift og ansatte.
 3. Produksjon av individualiserte brev til ansatte som flyttes fra ytelses-/offentlig pensjon til annen tjenestepensjon.

Personforsikring

Willis har medarbeidere med lang erfaring innenfor personforsikringer. Det vil si yrkesskadeforsikring og øvrige bedriftsbetalte personforsikringer som gruppeliv, reise- og helseforsikring. Vi samarbeider med våre kunder til å finne de riktige løsningene, og konkurranseutsetter dette i markedet for å hente inn de beste betingelsene.

Vi jobber også med synliggjøring ovenfor de ansatte i form av informasjonsmøter, intranett og brosjyrer.

Analyser:

Analyseavdelingen har som hovedfokus pensjon og analyse av pensjonsleverandørenes forvaltningsløsninger

Pensjonsanalyser:

Bedrifter står ovenfor mange utfordringer når det kommer til fastsettelse av pensjonsordninger for sine ansatte. Ofte må de balansere det å gi de ansatte en konkurransedyktig pensjonsordning med det å holde kostnadene nede. Willis HCBs analyseteam bistår ved hjelp av markedets beste analyseverktøy i slike prosesser. Dette innbefatter:

 1. Analyser av økonomiske konsekvenser ved overgang fra ytelsespensjon til annen tjenestepensjon for både bedrift og ansatte.
 2. Beregning av kompensasjon
 3. Design av kollektive pensjonsplaner
 4. Design av lederpensjonsløsninger
 5. Beregning av pensjonskostnader og forpliktelser iht. norsk og internasjonal regnskapsstandard
 6. Due Diligence
 7. Individualiserte analyser med brev av effekter ved endring av spareprofil og endring av knekkpunkter

Analyser av ansattegoder:

Mange bedrifter foretar oppkjøp av selskaper i inn- og utland. Det kan være vanskelig å sammenligne ansattegoder på tvers av landegrenser. WTW foretar, ved hjelp av våre norske og internasjonale ressurser, en vurdering av pensjon, personalforsikring og andre ansattegoder og vurderer disse ut i fra et norsk eller internasjonalt perspektiv. Rapporten vil avdekke eventuelle svakheter man må ta høyde for ved et oppkjøp. Rapporten kalles «Factfinding and Key Risks»

Kapitalforvaltning:

Ved valg av innskuddspensjonsleverandør er det viktig at bedriften vet hva de velger og hvordan deres ansattes innskuddspensjonskapital er investert. Willis Towers Watson har dedikerte folk med tung kompetanse innenfor finans og investering som har jevnlig kontakt med investeringsmiljøene hos pensjonsleverandørene. Kunder av WTW får tilgang på:

 1. Kvartalsrapporter som drøfter investeringsresultatene til leverandørene og tar opp aktuelle investeringsfaglige temaer.
 2. Oppdatert informasjon om store endringer i investeringsstrategi etc..
 3. Bistand under anbudsprosesser.
 4. «Willis Towers Watsons Spareskole» - foredrag om pensjonssparing der vi kobler innskuddspensjon og valg av spareprofil til privat sparing til pensjon.
 5. «Willis Towers Watsons Benchmark» – Sammenligning og rangering av leverandørene på innskuddspensjon.

Konkurranseutsetting:

Willis vil bidra til at bedriften eller kommunen får et fullstendig beslutningsgrunnlag for valg av leverandør med inngående analyse av de aktuelle leverandører og forventede økonomiske effekter på kort og lang sikt. Det vil si:

 1. Bistand til innhenting av nødvendige opplysninger fra dagens leverandør
 2. Etablering av fremdriftsplan, valg av tildelingskriterier og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 3. Benchmarking av aktuelle leverandører.

Pensjonsrådgivning

Willis har medarbeidere med lang erfaring innen offentlig sektor. Gjennom et samarbeide med Willis vil kommunen kunne etablere et objektivt grunnlag for nødvendige beslutninger på pensjonsområdet og få et solid underlag for å gjennomføre viktige pensjonsbeslutninger.

Aktuariell analyse

Formålet med analysen er å gi kommunen bedre innsyn i hvilke forhold som har størst betydning for pensjonskostnadene.

Kommunen kan også bruke resultatene av analysene til å identifisere mulige tiltak for å redusere kostnader og å sammenlikne kommunens bestand mot tilgjengelige risikofellesskap i markedet. Dersom flere kommuner gjennomfører en analyse av sin pensjonsordning i en felles prosess, vil man også kunne sammenligne kommunene mot hverandre. Analysen vil inkludere følgende:

Identifisere og tallfeste de ulike kostnadsdriverne i pensjonsordningen

Prognoser for kostnader og nødvendige avsetninger basert på demografi og risikoprofil for den enkelte kommune, evt utjevnet mellom kommunene i en interkommunal pensjonskasse

Analyse av de ulike tilgjengelige risikoutjevningsfellesskap i livselskapene og økonomiske effekter i forhold til den enkelte kommunes kostnader og et eventuelt utjevnet felleskap for samarbeidende kommuner

Pensjonskassevurdering

Utredning av økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering av pensjonskasse Willis vil utarbeide et beslutningsunderlag hvor hvert av de følgende områder vil bli belyst:

Vurdering av bestandens risiko med hensyn på død, uførhet og langt liv

Prognose over fremtidig innbetalingsbehov og pensjonskostnader for kassen sammenlignet med tilsvarende behov i et livselskap, eventuelt tilsvarende for flere kommuner ved interkommunal pensjonskasse

Vurdering av administrative kostnader knyttet til driften av kassen

Vurdering av risiko i forbindelse med investeringsportefølje

Vurdering av egenkapitalbehov

Willis vil også gi en oversikt over hva som må organiseres i forbindelse med etablering av en pensjonskasse og kan bistå gjennom alle faser av en eventuell etablering av en pensjonskasse

Konkurranseutsetting

Willis vil bidra til at kommunen får et fullstendig beslutningsgrunnlag for valg av leverandør med inngående analyse av de aktuelle leverandører og forventede økonomiske effekter for kommunen på kort og lang sikt

Bistand til innhenting av nødvendige opplysninger fra dagens leverandør

Etablering av fremdriftsplan, valg av tildelingskriterier og utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Benchmarking av aktuelle livselskap - kapitalforvaltning og overskuddsevne

Analyse av de ulike tilbud, hva som er forsikret, hva som er utjevnet og hva som utgjør kommunens egenrisiko.

Skille mellom likviditetseffekter og reelle kostnadsforskjeller

Evaluering av selskapenes kompetanse og serviceevne på offentlig tjenestepensjon

Bistand i møter med tillitsvalgte, politikere og leverandører

Person- og tingskadeforsikring

Fokus på risiko og forsikring

Forsikring av verdier er en viktig del av kommuners og fylkeskommuners risikovurdering. Dette fagfeltet gir kommuner og fylkeskommuner store utfordringer som f. eks:

Krav om spisskompetanse svært få kommuner og fylkeskommuner har selv

Kontroll over egen risiko og egne kostnader.

Vanskelig å avdekke egen risiko.

Liten konkurranse/få leverandører i Norge.

Hva skal forsikres?

Nivå for egenrisiko/Kontoløsning/Captive?
Risikostyring i hverdagen

Risikostyring er håndtering av mulige hendelser som direkte eller indirekte kan gi økonomiske tap. Forsikring er et verktøy for å avdekke risiko og løse kriser. Ved vurderinger og analyser kan vi fastslå hvilke skadereduserende tiltak som er nødvendige og hvilke forsikringsprodukter som kan anbefales.

Willis’ kompetanse

Willis er et uavhengig forsikringsmegler- og rådgivningsselskap. Vi har spesialkompetanse innen blant annet tingforsikring og personforsikring. Våre rådgivere blir kommunens og fylkeskommunens egen "forsikringsavdeling", som sammen med ansvarlige i kommunen utarbeider strategi om hva som skal forsikres og utarbeider forsikringsprogram. Willis lager på grunnlag av dette et konkurransegrunnlag og innhenter best mulige priser og øvrige betingelser fra forsikringsmarkedet i Norge og i utlandet.

Hva kan kommuner oppnå med å engasjere Willis som sin rådgiver og forsikringsmegler?

Et optimalt forsikringsprogram basert på en forsikringspolicy utarbeidet i felleskap mellom Willis og kommunen/fylkeskommunen

Utredning av felles risikohåndtering der flere kommuner ønsker dette

For innkjøpsfellesskap tilbyr vi benchmarking av pris- og betingelser

Overvåkning av kommunens/fylkeskommunenes skadestatistikk

Utredning av captive eller kontoløsninger

Konkurransegrunnlag hvor kommunens risiko og risikobegrensende tiltak er beskrevet

Beslutningsgrunnlag for valg av leverandør med inngående analyse av de aktuelle leverandører og tilbud

Juridisk kompetanse ved skadesaker

Internettbasert administrasjonssystem gir:

 • Oversikt over alle eiendeler, bygninger, kjøretøy og løsøre
 • Mulig å melde skader direkte pr. bygg
 • Skademeldingsskjemaer elektronisk
 • Skadehistorikk
 • Vilkår
 • Informasjonsmodul for ansatte med kalkulator for beregning av forsikringssummer
 • Informasjon om forsikringsdekninger for barn i skole og barnehage